Gameplay Update 2.0e : Happy New Year !!

|

May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled! Happy New Year!

ขอให้ความฝันของทุกคนเป็นจริง และความหวังทั้งหมดเป็นไปตามที่ต้องการ! สวัสดีปีใหม่ครับ

Sana ay matupad ang lahat ng inyong mga pangarap at mga hangarin! Maligayang Bagong Taon!

Que todos os seus sonhos se realizem e todas as suas esperanças sejam cumpridas! Feliz Ano Novo!

Content Updates

img

(Hela & Freya) New Class : Alchemist
Malangdo Costume SS II : Adventurers can now seek new costumes at Malangdo Island.
Costume Enchantment Part II : Adventurers can obtain new Costume Enchant Stones by exchanging costumes with NPC: Designer Heidam.
Land System : Can now claim buffs via the ROverse Manual Book.

(Hela & Freya) อาชีพใหม่ : อัลเคมิส
Malangdo Costume SS II : นักผจญภัยสามารถตามหาคอสตูมใหม่ๆ ได้ที่ Malangdo Island
Costume Enchantment Part II : นักผจญภัยสามารถได้รับ Costume Enchant Stone แบบใหม่ๆ หากนำคอสตูม ไปแลกเปลี่ยนที่ NPC: Designer Heidam
ระบบแลนด์ : เจ้าของแลนด์ สามารถรับบัฟผ่าน ROverse Manual Book ได้แล้ว

(Hela & Freya) Bagong Klase : Alchemist
Malangdo Costume SS II : Maaaring hanapin ngayon ng mga adventurer ang bagong mga costume sa Malangdo Island.
Costume Enchantment Part II : Maaaring makakuha ng mga bagong Costume Enchant Stones ang mga adventurer sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga costume sa NPC: Designer Heidam.
Land System : Maari nang kunin ang mga buffs gamit ang ROverse Manual Book.

(Hela & Freya) Nova Classe : Alquimista
Malangdo Costume SS II : Os aventureiros agora podem buscar novas fantasias na Ilha de Malangdo.
Encantamento de Fantasia Parte II : Os aventureiros podem obter novas Pedras de Encantamento de Fantasia trocando fantasias com o NPC: Designer Heidam.
Sistema de Terra : Agora é possível receber bônus através do Livro Manual ROverse.

Miscellaneous Changes & Bug Fixes

– Classes title No.1 form Class 2-2 leveling events can now can storable.
– Santa Red Box item is no longer tradeable.
– Fixed a bug Snowman Decoration Box that removed more than 1 decorations.
– Fixed a bug where certain Costume enchantment stones couldn’t be in-game trade.
– Added protection against receiving Adamentime Blessing from Endless Tower and Tower Of Tide at weekly reset.
– Fixed a bug where Geffen Tower could not be entered
– Questskill : Ki Translation (Spiritual Bestowment) – Changed requirement from weight less than 0 to weight less than 50.
– Questskill : Shrink – Changed requirement from x1 Unripe Apple to x50 Apple 

– ไอเทมกดเพื่อได้รับฉายาอาชีพอันดับที่ 1 ของกิจกรรม การเก็บเลเวลของคลาส 2-2 สามารถเก็บใส่คลังได้แล้ว
– ไอเทม Santa Red Box ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้ว
– แก้ไขบัคที่ Snowman Decoration Box ลบไอเทมตกแต่งตุ๊กตาหิมะในตัวมากกว่า 1 ชิ้น
– แก้ไขบัคที่หิน Costume Enchantment บางชนิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในเกม
– เพิ่มการป้องกันการได้รับ Adamentime Blessing จากหอคอย Endless Tower และ Tower of Tides ขณะที่หอคอยถึงเวลา Reset ประจำสัปดาห์
– แก้ไขบัคที่ Geffen Tower ไม่สามารถเข้าได้
– สกิลเสริม: Ki Translation (การประทานจิตวิญญาณ) – เปลี่ยนความต้องการจากน้ำหนักน้อยกว่า 0 เป็นน้ำหนักน้อยกว่า 50
– สกิลเสริม: Shrink – เปลี่ยนความต้องการจาก x1 Unripe Apple เป็น x50 Apple

– Ang Class title No.1 mula sa mga Class 2-2 leveling events ay maaari nang maitago.
– Ang item na Santa Red Box ay hindi na maaaring ipagpalit.
– Naayos ang isang bug sa Snowman Decoration Box na nag-aalis ng higit sa 1 dekorasyon.
– Naayos ang isang bug kung saan ang ilang Costume enchantment stones ay hindi maaaring i-trade sa loob ng laro.
– Idinagdag ang proteksyon laban sa pagtanggap ng Adamentime Blessing mula sa Endless Tower at Tower Of Tide sa lingguhang reset.
– Naayos ang isang bug kung saan hindi makapasok sa Geffen Tower.
– Questskill: Ki Translation (Spiritual Bestowment) – Binago ang kinakailangan mula sa timbang na mas mababa sa 0 patungo sa timbang na mas mababa sa 50.
– Questskill: Shrink – Binago ang pangangailangan mula x1 Unripe Apple patungo sa x50 Apple

– O título de classe No.1 dos eventos de nivelamento da Classe 2-2 agora pode ser armazenado.
– O item Santa Red Box não é mais negociável.
– Corrigido um erro na Caixa de Decoração do Boneco de Neve que removia mais de 1 decoração.
– Corrigido um erro onde certas pedras de encantamento de fantasias não podiam ser trocadas no jogo.
– Adicionada proteção contra receber a Bênção de Adamentime da Torre Infinita e da Torre da Maré no reset semanal.
– Corrigido um erro onde a Torre de Geffen não podia ser acessada.
– Questskill: Ki Translation (Dádiva Espiritual) – Mudança nos requisitos de peso de menos de 0 para menos de 50.
– Questskill: Shrink – Alterada a exigência de x1 Unripe Apple para x50 Apple

Moonstone Shop Updates

Added : Sleeping Cat Scroll
Removed : Lovely Bunny Scroll

เพิ่ม : ไข่แมวนอนหลับ
นำออก : ไข่กระต่ายสุดแสนน่ารัก

Idinagdag: Sleeping Cat Scroll
Inalis: Lovely Bunny Scroll

Adicionado: Pergaminho do Gato Adormecido
Removido: Pergaminho do Coelhinho Encantador

Event Updates

Sanctuary Premiere : 1-7 January
– Adventurers can be exchange donation tickets to access Rachel Sanctuary.
– Added Daily Attendance for January. Hope everyone enjoys it.

รอบปฐมทัศน์แซงชัวรี่ : 1-7 มกราคม
– นักผจญภัยสามารถนำตั๋วบริจาคเพื่อแลกเข้าดัน Rachel ได้
– เพิ่ม Daily Attendance เดือน January ขอให้ทุกคนสนุกกับมัน

Sanctuary Premiere: 1-7 Enero
– Maaaring ipalit ng mga adventurer ang donation tickets para makapasok sa Rachel Sanctuary.
– Idinagdag ang Daily Attendance para sa Enero. Sana’y magustuhan ito ng lahat.

Sanctuary Premiere: 1-7 de janeiro
– Aventureiros podem trocar tickets de doação para acessar o Santuário Rachel.
– Adicionada a Presença Diária para janeiro. Espero que todos aproveitem.

Gachapon Recycle – Sleeping Cat Scroll

Costume Black and White Temptation – 10 Sleeping Cat Scroll
Skull Cap [1] – 10 Sleeping Cat Scroll
Scarlet Rose – 5 Sleeping Cat Scroll
Whikebain’s Black Tail – 5 Sleeping Cat Scroll
Wild Rose Hat [1] – 3 Sleeping Cat Scroll
Hockey Mask – 3 Sleeping Cat Scroll
Catfoot Hairpin [1] – 2 Sleeping Cat Scroll
Neko Mimi Kafra [1] – 2 Sleeping Cat Scroll

Promotion

2-2 Starter Package is back (Hela)

/navi itemmall 5/46

Due to some issues, we have to ask you to purchase through an NPC. If you have previously bought the pack via the Moonstone Shop, you won’t be able to buy it again.

เนื่องจากว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น เราจึงต้องให้พวกคุณซื้อผ่าน NPC ถ้าหากคุณได้ซื้อแพคผ่าน Moonstone Shop ก่อนหน้านี้ คุณจะไม่สามารถซื้อมันได้อีกครั้ง

Dahil sa ilang mga isyu, kailangan naming hilingin sa inyo na bumili sa pamamagitan ng isang NPC. Kung nakabili ka na ng pack sa pamamagitan ng Moonstone Shop dati, hindi ka na makakabili ulit.

Devido a alguns problemas, precisamos pedir que comprem através de um NPC. Se você já comprou o pacote através da Moonstone Shop anteriormente, você não poderá comprá-lo novamente.

NEW : Flash Deal VIII (990 Moonstone)

NEW : First Refill 1-31 January (10 ION)

NEW : Top-Up Milestone Event V 1-15 January (10/30/50/100/300 ION)

 


🔔 Stay updated with our latest news, updates, and events at:
– Facebook: Ragnarok Online Landverse
– Discord: Ragnarok Landverse
– Twitter: ROLandverse
– Facebook Group: Ragnarok Landverse: Official Community
– Official News: Landverse News